Cách xem Phật Bản Mệnh theo tuổi

Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ